M̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼τ̼.̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼n̼ɠ̼ ̼η̼ɠ̼ɧ̼ί̼ ̼τ̼.̼.̼ự̼ ̼ ̼τ̼.̼.̼ử̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ʂ̼.̼ù̼.̼ί̼ ̼β̼.̼ọ̼.̼τ̼ ̼ɱ̼é̼ρ̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼ɭ̼.̼α̼ ̼.̼ɧ̼.̼é̼τ̼

M̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼τ̼.̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼n̼ɠ̼ ̼η̼ɠ̼ɧ̼ί̼ ̼τ̼.̼.̼ự̼ ̼ ̼τ̼.̼.̼ử̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ʂ̼.̼ù̼.̼ί̼ ̼β̼.̼ọ̼.̼τ̼ ̼ɱ̼é̼ρ̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼ɭ̼.̼α̼ ̼.̼ɧ̼.̼é̼τ̼

̼K̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ɭ̼.̼α̼ ̼.̼ɧ̼.̼é̼τ̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ʂ̼.̼ù̼.̼ί̼ ̼β̼.̼ọ̼.̼τ̼ ̼ɱ̼é̼ρ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼τ̼.̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼n̼ɠ̼ ̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼5̼/̼6̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼τ̼.̼ử̼ ̼τ̼.̼ɧ̼.̼ί̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼τ̼.̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼n̼ɠ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼n̼g̼)̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼1̼7̼5̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼M̼o̼l̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼


̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼.̼h̼.̼ó̼c̼ ̼m̼.̼.̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ʂ̼.̼ù̼.̼ί̼ ̼β̼.̼ọ̼.̼τ̼ ̼ɱ̼é̼ρ̼,̼ ̼d̼a̼ ̼t̼.̼í̼.̼m̼ ̼t̼.̼.̼á̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼τ̼.̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼n̼ɠ̼ ̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼.̼.̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ʂ̼.̼ù̼.̼ί̼ ̼β̼.̼ọ̼.̼τ̼ ̼ɱ̼é̼ρ̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ς̼.̼ấ̼.̼ρ̼ ̼ς̼.̼ứ̼.̼μ̼ ̼τ̼ɾ̼σ̼η̼ɠ̼ ̼τ̼ì̼η̼ɧ̼ ̼τ̼ɾ̼ạ̼η̼ɠ̼ ̼η̼.̼ɠ̼.̼μ̼.̼γ̼ ̼κ̼.̼ị̼.̼ς̼ɧ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼“̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼α̼μ̼ ̼ɭ̼ò̼η̼ɠ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼τ̼.̼.̼ự̼ ̼τ̼.̼ử̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼

Theo:https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/me-tre-tu-vong-nghi-uong-thuoc-sau-tu-tu-con-trai-1-tuoi-sui-bot-mep-bo-ra-la-het-that-thanh-287437.html

anh com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!