Nʜᴀ̀ sᴜ̛ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜ.ᴀɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜ.ᴏ̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̀ᴀ

Nʜᴀ̀ sᴜ̛ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜ.ᴀɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜ.ᴏ̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̀ᴀ

Mᴜ̀ ǫᴜᴀ́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ “sᴜ̛ ʜᴏ̂̉ ᴍᴀɴɢ” ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛́ɴ đᴀ̃ ʙᴀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜ.ᴀɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣, ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴍ.ᴜ̛ᴜ s.ᴀ́ᴛ, ʏ.ᴇ̂̉ᴍ ʙᴜ̀ᴀ, ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ ʟᴇ̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ.

H.ᴜɴɢ ᴛʜ.ᴜ̉ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀ sᴜ̛ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴜ 8 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ Kɪᴍ Sᴏ Pʜɪᴀ (SN 1989, ɴɢᴜ̣ ᴀ̂́ᴘ Cᴏ̂̉ Tʜᴀ́ᴘ B, xᴀ̃ Nɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ Hᴏᴀ́, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴀ̂ᴜ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ).

S.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ, ᴠᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ

Tᴜ̛̀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9/2013, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛̣ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ ᴛ.ɪ́ᴄʜ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ Nɢᴀ̂ɴ, ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 12 ʜᴇ̣̂ ʙᴏ̂̉ ᴛᴜ́ᴄ. Lᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄʜɪ̣ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 21ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 13/9/2013 ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ đɪ ᴄʜᴜɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄʜɪ̣ ʙᴏ̉ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴏ̣ɴɢ “ᴛʜᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ”.

Sᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ đᴀ̂ᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ, ʟɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏ́ɴʜ ǫᴜᴀ́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ đᴇ̂̉ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴛᴜɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ sᴜ̛́ᴄ ᴅᴏ̀ ʜᴏ̉ɪ ᴏ̛̉ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏɴ ʜᴇ̉ᴍ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛʜᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴛᴀʏ.

Vᴏ̂ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ, đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 1/10, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ ᴛ.ɪ́ᴄʜ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Nʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ. Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴀ̂́ᴘ Gɪᴏ̂̀ɴɢ Cʜᴜ̀ᴀ (xᴀ̃ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʜᴀ̣ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀ̀ɴɢ Lᴏɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ), Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʙɪᴇ̂̉ɴ sᴏ̂́ 84D1-16117 ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴏ̉ xᴀ́ᴄʜ ɴᴜ̛̃ ᴠᴀ̀ ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴋɪ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ. Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ sᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ đᴏ́ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ.

Mᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ Kɪᴍ Sᴏ Pʜɪᴀ (SN 1989, ɴɢᴜ̣ ᴀ̂́ᴘ Cᴏ̂̉ Tʜᴀ́ᴘ B, xᴀ̃ Nɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ Hᴏᴀ́, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴀ̂ᴜ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ), ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ ᴛ.ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ. Nɢᴀ̀ʏ 17/10, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Bᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴠᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴀ́.ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Kɪᴍ Sᴏ Pʜɪᴀ.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜ.ᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴅᴏ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜ.ᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴘʜᴀ́ ʙᴏ̉, ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴᴇ̂ɴ đᴏ̀ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Lᴏ sᴏ̛̣, ʜ.ᴜɴɢ ᴛʜ.ᴜ̉ ʙᴀ̀ʏ ᴍᴜ̛ᴜ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ.

Tʀᴀ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ̛ɪ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛʜ.ɪ ᴛʜ.ᴇ̂̉ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ, ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀɪ, đᴇ̂ᴍ 14/9, Pʜɪᴀ ɢɪᴀ̉ ʙᴏ̣̂ ʀᴜ̉ Nɢᴀ̂ɴ đɪ TP.HCM đᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏ̂́ɴ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ. Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ đɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̀, Pʜɪᴀ ʀᴜ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʀᴀ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ đᴇ̂̉ ʏ́ đᴀ̂̉ʏ Nɢᴀ̂ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ.

Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴄᴀɴᴏ̂ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ʜᴀɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ̂ɴɢ Cᴏ̂̉ Cʜɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ. Nɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ Sᴏ Pʜɪᴀ ᴋʜᴀɪ ɢɪᴀɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ.

Cᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴄʜᴏ̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̀ᴀ Wᴀᴛsᴀᴍʀᴏɴɢᴇᴋ (ᴄʜᴜ̀ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Kʜᴍᴇʀ, ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ́ᴍ 6, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 8, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ). Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 17ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 21/10, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̀ᴏ ʙᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̀ᴀ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ Nɢᴀ̂ɴ.

Đᴇᴏ ʙᴜ̀ᴀ “ᴛʀᴀ̂́ɴ ʏᴇ̂̉ᴍ” ɴᴏ̛ɪ ᴄʜ.ᴏ̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ

H.ᴜɴɢ ᴛʜ.ᴜ̉ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̂ᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ ᴛ.ɪ́ᴄʜ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴀ̆ɴ đᴏ̂̀ xɪᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̀ᴀ. Bɪ̣ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜ̣ᴄ, ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴄᴀ̉ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀɴʜ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ʙᴏ̂̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̆ᴍ ᴅ.ᴏ̣ᴀ sᴇ̃ ᴛᴜɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴇ̂ɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Sᴏ Pʜɪᴀ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛ.ᴜ̛́ᴄ ɢ.ɪᴀ̣̂ɴ. Cᴀ̉ ʜᴀɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ x.ᴜɴɢ đ.ᴏ̣̂ᴛ, x.ᴏ̂ x.ᴀ́ᴛ.

Sᴏ Pʜɪᴀ ᴠ.ᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛᴀʏ ʙ.ᴏ́ᴘ ᴄ.ᴏ̂̉ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛ.ᴀ̆́ᴛ ᴛʜ.ᴏ̛̉. Sᴀᴜ đᴏ́, Pʜɪᴀ ᴋᴇ́ᴏ x.ᴀ́ᴄ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ đɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠ.ᴜ̣ ᴀ́.ɴ ʜᴏ̛ɴ 50ᴍ, ʙᴏ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴀᴏ ʀᴏ̂̀ɪ đᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂́ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1,2ᴍ ᴄʜ.ᴏ̂ɴ ɢɪᴀ̂́ᴜ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴘʜ.ɪ ᴛᴀɴɢ, Pʜɪᴀ ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴜ̀ɴɢ đᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ́ ʙᴜ̀ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̂̉ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴛʀᴀ̂́ɴ ʏᴇ̂̉ᴍ: “Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ đɪ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʜ.ᴏ̂̀ɴ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ”. Sᴀᴜ đᴏ́ Pʜɪᴀ ᴅᴜ̀ɴɢ xᴇ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʜᴏ̛ɴ 30ᴋᴍ đᴇ̂́ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʀᴀ̀ Cᴜ́ ǫᴜᴀ đᴇ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Cʜᴀ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ʙᴜ̀ɪ ɴɢᴜ̀ɪ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣: “Tʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴅᴏ ᴛᴀ̆́ᴛ ɴɢʜᴇ̃ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠ.ᴇ̂́ᴛ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙɪ̣ đ.ᴀ́ɴʜ ʙ.ᴀ̂̀ᴍ ᴅ.ᴀ̣̂ᴘ, ʟᴏ̣ɪ x.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴀʏ, x.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢᴏ̀ ᴍᴀ́ sᴜ̣ᴘ xᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴏ̀ɪ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. Tᴏ̂ɪ ᴄᴀᴍ đᴏᴀɴ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ʙ.ɪ̣ ʜ.ᴀ̀ɴʜ ʜ.ᴀ̣ ᴅ.ᴀ̃ ᴍ.ᴀɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ”.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜ.ᴜɴɢ ᴛʜ.ᴜ̉ đᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʜ.ᴀ̆ᴍ ᴅ.ᴏᴀ̣ sᴇ̃ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴅᴀ́ᴍ ᴛᴜɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴇ̂ɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̀ ɢᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ʟ.ᴀ ᴍ.ᴀ̆́ɴɢ, ᴄʜ.ᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴇ̂̀ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̀ᴏ xɪɴ ɢᴀ̣̆ᴘ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̣ɴ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ: “Tᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ Nɢᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Pʜɪᴀ ʟᴀ̆́ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̉ ʜᴀ̆ᴍ ᴅ.ᴏᴀ̣ ᴛᴜɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴏ ʙᴏ̃ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ đᴀ̂ᴜ. Vᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ Pʜɪᴀ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ, ᴄʜᴏ̂ɴ x.ᴀ́ᴄ Nɢᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴀ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ʏ ᴍɪ́ᴛ đᴇ̂̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ đᴀ̀ᴏ ʙᴏ̛́ɪ.

Cᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̛̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ

Sᴏ Pʜɪᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sɪɴʜ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ 5 ᴀɴʜ ᴇᴍ. Dᴏ ɢɪᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ᴋʜᴏ́, Sᴏ Pʜɪᴀ ɴɢʜɪ̉ ʜᴏ̣ᴄ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ, ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴏ̛̀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ. Sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜᴏ̣ᴄ ʙᴏ̂̉ ᴛᴜ́ᴄ, Sᴏ Pʜɪᴀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̛̀ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ Nɢᴀ̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ.

Cʜᴜ́ ᴜ́ᴛ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉: “Sɪɴʜ ᴄᴏɴ Nɢᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ɴᴏ́ ʙᴏ̉ đɪ, ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ sᴀɴɢ Mʏ̃ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̛. Mᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ ɴᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ đᴜ̉ ᴛʜᴜ̛́ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ. Sᴀ́ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ ɴᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ǫᴜᴀ Úᴄ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ, đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ.

Dᴜ̛̣ ᴛɪ́ɴʜ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ sᴇ̃ ʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴏ́ ǫᴜᴀ đᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜ̣ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴋɪ̣ᴘ ɴᴜ̛̃ᴀ. Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴏ́ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ sᴜ̛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴏ̛̉ɪ ɴᴏ́ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ sᴜᴏ̂́ᴛ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̣ɪ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ʀᴀ sᴜ̛́ᴄ ᴄ.ᴀ̂́ᴍ ᴄᴀ̉ɴ ʀᴏ̂̀ɪ”.

Cʜɪ̣ Nɢᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ɴɢʜᴇ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̉ ʜᴏ̂̀ ʜᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ x.ᴏ́ᴛ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴜ̀ ǫᴜᴀ́ɴɢ. Sᴏ Pʜɪᴀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ʟ.ᴀ ᴍ.ᴀ̆́ɴɢ, đ.ᴀ́ɴʜ đ.ᴀ̣̂ᴘ ᴄʜɪ̣.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀ̉ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ Sᴏ Pʜɪᴀ ǫᴜᴇɴ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜɪ̉ đᴇ̂̉ ᴛʜᴏᴀ̉ ᴍᴀ̃ɴ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ x.ᴀ́ᴄ ᴛʜ.ɪ̣ᴛ. Aɴʜ ᴛᴀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ Nɢᴀ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛ.ɪ̀ɴʜ ᴅ.ᴜ̣ᴄ ᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴠᴀ̆́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̀, đᴏ̂́ɴɢ ʀᴏ̛ᴍ…

Sᴀᴜ ʜᴀɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜ.ᴀɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ᴘʜ.ᴀ́, Nɢᴀ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ đ.ᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉, ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄʜ.ᴀ̂́ᴍ ᴅ.ᴜ̛́ᴛ ᴍᴏ̂́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ. Nʜᴜ̛ɴɢ Sᴏ Pʜɪᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ, ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴇ̂̉ ɴɪ́ᴜ ᴋᴇ́ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʜᴀʏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜᴏ̣̂ɴɢ, ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ: “Nɢʜᴇ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴋᴇ̂̉, ᴄᴏɴ Nɢᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ đᴏ́ ʟᴀ̆́ᴍ. Ăɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴀ̆ɴ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴄ, đᴇ̂̉ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴜᴀ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ đᴇ̣ᴘ, đᴏ̂̀ ᴀ̆ɴ ɴɢᴏɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ đᴏ́. Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏɴ Nɢᴀ̂ɴ ɴᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴛᴏ̛́ɪ đᴜ̛́ᴀ ɴʜᴏ̉ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ. Đᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ́ ɴʜ.ᴀ̂̃ɴ ᴛ.ᴀ̂ᴍ, ᴍᴏ̣̂ᴛ x.ᴀ́ᴄ ʜᴀɪ ᴍ.ᴀ̣ɴɢ. Gɪᴏ̛̀ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏɴɢ sᴀᴏ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ x.ᴜ̛̉ đᴜ́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ́ɴɢ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀ̃ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ”.

Tᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́.ɴ ᴄʜ.ᴜɴɢ ᴛʜ.ᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̀ sᴜ̛ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜ.ᴏ̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ

Nɢᴀ̀ʏ 23-12, Tᴏ̀ᴀ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ TANDTC ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM đᴀ̃ ʙᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ Kɪᴍ Sᴏ Pʜɪᴀ ᴛ.ᴜ̀ ᴄʜ.ᴜɴɢ ᴛʜ.ᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀɪ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ.


HĐXX ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̀ᴏ đᴇ̂̉ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ɢɪᴀ̉ᴍ ɴʜᴇ̣ ᴄʜᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜ.ɪᴇ̂ᴍ ᴛʀ.ᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙ.ɪ̣ ᴄ.ᴀ́ᴏ.

Tʜᴇᴏ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, ɴᴀ̆ᴍ 2005, Pʜɪ́ᴀ đɪ ᴛᴜ. Đᴇ̂́ɴ ɴᴀ̆ᴍ 2013, Pʜɪᴀ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴛᴀ̣ɪ TP. Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ ʜᴏ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Kʜᴍᴇʀ, ʙᴀɴ đᴇ̂ᴍ đɪ ʜᴏ̣ᴄ ʙᴏ̂̉ ᴛᴜ́ᴄ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ.

Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, Pʜɪᴀ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ N. Kʜɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ, N. ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̣̆ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ́ɪ x.ᴀ̂́ᴜ Pʜɪᴀ ɴᴇ̂ɴ Pʜɪᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Tᴏ̂́ɪ 13-9-2013, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂̉ɴɢ sᴀᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ̀ᴀ. Cʜᴜ̛ᴀ ɴᴏ́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀᴏ ʟᴀ̂ᴜ, Pʜɪᴀ ᴠᴀ̀ N. xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍ.ᴀ̂ᴜ ᴛʜ.ᴜᴀ̂̃ɴ. Pʜɪᴀ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ʙ.ᴏ́ᴘ ᴄ.ᴏ̂̉ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ N ɴɢ.ᴀ̂́ᴛ x.ɪ̉ᴜ. Sᴏ̛̣ ᴛᴏ̣̂ɪ, Pʜɪᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ ʀᴀ ᴋᴇ́ᴏ x.ᴀ́ᴄ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ʀᴀ ᴍᴀ̉ɴʜ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ đᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂́ ᴄʜ.ᴏ̂ɴ.

Pʜɪᴀ ʟᴀ̂́ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ N. đɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, Pʜɪᴀ ʟᴜ̣ᴄ ᴛᴜ́ɪ xᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ N. ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ, 40.000 đᴏ̂̀ɴɢ… Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, Pʜɪᴀ ᴄᴏ́ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ʙᴀ́ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴍᴜᴀ.

Sᴀᴜ đᴏ́, Pʜɪᴀ ᴛʀᴏ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴜ ʜᴀ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ᴀ̂̉ɴ ɴᴀ́ᴜ. Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 17-10-2013, ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀, Pʜɪᴀ đᴀ̃ đ.ᴀ̂̀ᴜ ᴛʜ.ᴜ́ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄʜᴏ̂̃ ᴄʜ.ᴏ̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ.

com com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!