T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ị̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼7̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼)̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼T̼.̼V̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼V̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼è̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼V̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼o̼.

̼L̼ú̼c̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ị̼t̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼V̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.

̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.

̼H̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼H̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼V̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼V̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼.

̼K̼h̼u̼y̼a̼ ̼2̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ỡ̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼”̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼.̼ ̼V̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼a̼o̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼V̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼V̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼V̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼è̼!̼ ̼A̼i̼ ̼d̼è̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼!̼”̼.

̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼.̼

 

com com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!