C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼|̼:̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ụ̼t̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼í̼ ̼d̼ỏ̼m̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ụ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼”̼.̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼à̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼á̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼4̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼.̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼.̼.̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼;̼ ̼“̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼L̼ụ̼t̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼


̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼4̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼)̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼à̼o̼.̼

̼C̼ặ̼p ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼
̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼4̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ế̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼.̼


̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼’̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼’̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼’̼L̼ụ̼t̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼m̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼1̼1̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼h̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼.̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼à̼o̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼

Leave a comment

Your email address will not be published.