T͢h͢ự͢c͢ ͢h͢ư͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢i͢n͢ ͢d͢ù͢n͢g͢ ͢đ͢ũ͢a͢,͢ ͢t͢h͢ớ͢t͢ ͢m͢ố͢c͢ ͢l͢à͢ ͢t͢h͢ủ͢ ͢p͢h͢ạ͢m͢ ͢g͢â͢y͢ ͢u͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ ͢g͢a͢n͢

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼,̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ẩ̼m̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ấ̼m̼,̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼U̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼u̼,̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼ỗ̼,̼ ̼n̼g̼ô̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼t̼…̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼a̼f̼l̼a̼t̼o̼x̼i̼n̼.̼

̼A̼f̼l̼a̼t̼o̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼A̼s̼p̼e̼r̼g̼i̼l̼l̼u̼s̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼m̼ố̼c̼)̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼A̼f̼l̼a̼t̼o̼x̼i̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ơ̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼(̼F̼D̼A̼)̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼A̼f̼l̼a̼t̼o̼x̼i̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼b̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼H̼o̼á̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼m̼ố̼c̼,̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼m̼ố̼c̼,̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼a̼f̼l̼a̼t̼o̼x̼i̼n̼”̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ũ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ì̼a̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼ấ̼m̼,̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼…̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼U̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼u̼,̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼U̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼ă̼n̼.̼

̼Ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼ ̼t̼o̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼d̼a̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼…̼

̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ơ̼ ̼g̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼B̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼C̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ơ̼ ̼g̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼g̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ỡ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼a̼f̼l̼a̼t̼o̼x̼i̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼B̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼C̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼A̼F̼P̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼F̼P̼,̼ ̼A̼F̼P̼-̼L̼3̼,̼ ̼P̼I̼V̼K̼A̼ ̼I̼I̼.̼

̼P̼G̼S̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ơ̼ ̼g̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ì̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼.̼ ̼U̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼7̼0̼-̼8̼0̼%̼.̼

̼“̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼g̼a̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼x̼ạ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ọ̼c̼…̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼a̼u̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼)̼

Published
Categorized as XH

Leave a comment

Your email address will not be published.