C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼|̼:̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ụ̼t̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼í̼ ̼d̼ỏ̼m̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ụ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼”̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼… Continue reading C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼|̼:̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ụ̼t̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

M͢ộ͢t͢ ͢p͢h͢ụ͢ ͢n͢ữ͢ ͢t͢i͢ế͢t͢ ͢l͢ộ͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢r͢ằ͢n͢g͢ ͢c͢ô͢ ͢đ͢ã͢ ͢h͢u͢ỷ͢ ͢đ͢á͢m͢ ͢c͢ư͢ớ͢i͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢m͢ơ͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢m͢ì͢n͢h͢ ͢s͢a͢u͢ ͢k͢h͢i͢ ͢t͢ì͢m͢ ͢t͢h͢ấ͢y͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢t͢h͢ư͢ ͢m͢ụ͢c͢ ͢h͢ì͢n͢h͢ ͢ả͢n͢h͢ ͢n͢h͢ạ͢y͢ ͢c͢ả͢m͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢m͢á͢y͢ ͢t͢í͢n͢h͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢s͢ắ͢p͢ ͢c͢ư͢ớ͢i͢.͢ ͢C͢ô͢ ͢g͢á͢i͢ ͢t͢ê͢n͢ ͢M͢a͢r͢i͢a͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢,͢ ͢đ͢á͢m͢ ͢c͢ư͢ớ͢i͢ ͢đ͢ã͢ ͢b͢ị͢ ͢h͢u͢ỷ͢ ͢b͢ỏ͢ ͢t͢r͢ư͢ớ͢c͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢t͢ổ͢ ͢c͢h͢ứ͢c͢ ͢3͢ ͢t͢h͢á͢n͢g͢ ͢s͢a͢u͢ ͢k͢h͢i͢… Continue reading C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

S̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼v̼à̼ ̼1̼/̼5̼.̼

Đ͢ơ͢n͢ ͢v͢ị͢ ͢q͢u͢ả͢n͢ ͢l͢ý͢ ͢s͢â͢n͢ ͢b͢a͢y͢ ͢T͢â͢n͢ ͢S͢ơ͢n͢ ͢N͢h͢ấ͢t͢ ͢đ͢ã͢ ͢l͢ê͢n͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢á͢n͢,͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢p͢h͢á͢p͢ ͢đ͢ể͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢t͢ỏ͢a͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢đ͢i͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢d͢ị͢p͢ ͢l͢ễ͢ ͢3͢0͢/͢4͢ ͢v͢à͢ ͢1͢/͢5͢.͢ ͢N͢g͢à͢y͢ ͢7͢/͢4͢,͢ ͢G͢i͢á͢m͢ ͢đ͢ố͢c͢ ͢C͢ả͢n͢g͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢q͢u͢ố͢c͢ ͢t͢ế͢ ͢T͢â͢n͢ ͢S͢ơ͢n͢ ͢N͢h͢ấ͢t͢ ͢Đ͢ặ͢n͢g͢ ͢N͢g͢ọ͢c͢ ͢C͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢,͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢đ͢i͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢s͢â͢n͢ ͢b͢a͢y͢ ͢T͢â͢n͢ ͢S͢ơ͢n͢ ͢N͢h͢ấ͢t͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢d͢ầ͢n͢,͢… Continue reading S̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼v̼à̼ ̼1̼/̼5̼.̼

H͢à͢n͢g͢ ͢c͢h͢ụ͢c͢ ͢n͢h͢à͢ ͢x͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢ở͢ ͢T͢h͢a͢n͢h͢ ͢H͢ó͢a͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢s͢ả͢n͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢,͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢h͢ộ͢ ͢đ͢i͢ê͢u͢ ͢đ͢ứ͢n͢g͢

N͢h͢i͢ề͢u͢ ͢n͢ă͢m͢ ͢q͢u͢a͢,͢ ͢c͢á͢c͢ ͢x͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢s͢ả͢n͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢ ͢ở͢ ͢x͢ã͢ ͢X͢u͢â͢n͢ ͢H͢ồ͢n͢g͢,͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢T͢h͢ọ͢ ͢X͢u͢â͢n͢ ͢(͢T͢h͢a͢n͢h͢ ͢H͢ó͢a͢)͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢H͢T͢X͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢v͢ụ͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢n͢ă͢n͢g͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢s͢ả͢n͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢c͢á͢c͢ ͢h͢ộ͢ ͢đ͢i͢ê͢u͢ ͢đ͢ứ͢n͢g͢ ͢v͢ì͢ ͢p͢h͢ả͢i͢ ͢g͢á͢n͢h͢ ͢g͢i͢á͢ ͢b͢ậ͢c͢ ͢t͢h͢a͢n͢g͢.͢ ͢T͢h͢e͢o͢ ͢p͢h͢ả͢n͢ ͢á͢n͢h͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢c͢á͢c͢ ͢h͢ộ͢ ͢d͢â͢n͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢s͢ả͢n͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢,͢ ͢k͢i͢n͢h͢ ͢d͢o͢a͢n͢h͢ ͢ở͢ ͢x͢ã͢ ͢X͢u͢â͢n͢ ͢H͢ồ͢n͢g͢,͢ ͢s͢u͢ố͢t͢… Continue reading H͢à͢n͢g͢ ͢c͢h͢ụ͢c͢ ͢n͢h͢à͢ ͢x͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢ở͢ ͢T͢h͢a͢n͢h͢ ͢H͢ó͢a͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢s͢ả͢n͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢,͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢h͢ộ͢ ͢đ͢i͢ê͢u͢ ͢đ͢ứ͢n͢g͢

Published
Categorized as XH

T͢h͢ự͢c͢ ͢h͢ư͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢i͢n͢ ͢d͢ù͢n͢g͢ ͢đ͢ũ͢a͢,͢ ͢t͢h͢ớ͢t͢ ͢m͢ố͢c͢ ͢l͢à͢ ͢t͢h͢ủ͢ ͢p͢h͢ạ͢m͢ ͢g͢â͢y͢ ͢u͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ ͢g͢a͢n͢

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼,̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ẩ̼m̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ấ̼m̼,̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼… Continue reading T͢h͢ự͢c͢ ͢h͢ư͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢i͢n͢ ͢d͢ù͢n͢g͢ ͢đ͢ũ͢a͢,͢ ͢t͢h͢ớ͢t͢ ͢m͢ố͢c͢ ͢l͢à͢ ͢t͢h͢ủ͢ ͢p͢h͢ạ͢m͢ ͢g͢â͢y͢ ͢u͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ ͢g͢a͢n͢

Published
Categorized as XH

G͢ừ͢n͢g͢ ͢r͢ớ͢t͢ ͢g͢i͢á͢ ͢t͢h͢ê͢ ͢t͢h͢ả͢m͢,͢ ͢C͢h͢ủ͢ ͢t͢ị͢c͢h͢ ͢x͢ã͢ ͢v͢i͢ế͢t͢ ͢t͢â͢m͢ ͢t͢h͢ư͢ ͢”͢k͢ê͢u͢ ͢c͢ứ͢u͢”͢ ͢g͢i͢ú͢p͢ ͢n͢ô͢n͢g͢ ͢d͢â͢n͢

T̼ừ̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼g̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼-̼6̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ế̼ ̼ẩ̼m̼.̼ C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼?̼ ̼ ̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼… Continue reading G͢ừ͢n͢g͢ ͢r͢ớ͢t͢ ͢g͢i͢á͢ ͢t͢h͢ê͢ ͢t͢h͢ả͢m͢,͢ ͢C͢h͢ủ͢ ͢t͢ị͢c͢h͢ ͢x͢ã͢ ͢v͢i͢ế͢t͢ ͢t͢â͢m͢ ͢t͢h͢ư͢ ͢”͢k͢ê͢u͢ ͢c͢ứ͢u͢”͢ ͢g͢i͢ú͢p͢ ͢n͢ô͢n͢g͢ ͢d͢â͢n͢

Published
Categorized as XH

C͢a͢ ͢s͢ỹ͢ ͢H͢ồ͢ ͢Q͢u͢a͢n͢g͢ ͢H͢i͢ế͢u͢:͢ ͢T͢ô͢i͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ặ͢t͢ ͢r͢a͢ ͢q͢u͢y͢ ͢c͢h͢u͢ẩ͢n͢ ͢n͢à͢o͢ ͢v͢ề͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢y͢ê͢u͢

“̼S̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼”̼ ̼–̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ã̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼e̼s̼t̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼… Continue reading C͢a͢ ͢s͢ỹ͢ ͢H͢ồ͢ ͢Q͢u͢a͢n͢g͢ ͢H͢i͢ế͢u͢:͢ ͢T͢ô͢i͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ặ͢t͢ ͢r͢a͢ ͢q͢u͢y͢ ͢c͢h͢u͢ẩ͢n͢ ͢n͢à͢o͢ ͢v͢ề͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢y͢ê͢u͢

H͢u͢ỳ͢n͢h͢ ͢L͢ậ͢p͢: “͢T͢ô͢i͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢b͢á͢n͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢h͢ợ͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢g͢ặ͢p͢ ͢a͢n͢h͢ ͢Q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢L͢i͢n͢h͢ ͢t͢ớ͢i͢ ͢b͢á͢n͢ ͢n͢ư͢ớ͢c͢ ͢r͢ử͢a͢ ͢c͢h͢é͢n͢”͢

͢”͢T͢ô͢i͢ ͢n͢g͢h͢e͢ ͢m͢ẹ͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢m͢ớ͢i͢ ͢r͢a͢ ͢c͢h͢à͢o͢ ͢a͢n͢h͢ ͢Q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢L͢i͢n͢h͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢c͢â͢u͢”͢ ͢–͢ ͢H͢u͢ỳ͢n͢h͢ ͢L͢ậ͢p͢ ͢n͢ó͢i͢.͢ ͢M͢ớ͢i͢ ͢đ͢â͢y͢,͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢c͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢t͢r͢ì͢n͢h͢ ͢D͢u͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢k͢ý͢ ͢ứ͢c͢,͢ ͢d͢i͢ễ͢n͢ ͢v͢i͢ê͢n͢ ͢H͢u͢ỳ͢n͢h͢ ͢L͢ậ͢p͢ ͢đ͢ã͢ ͢t͢â͢m͢ ͢s͢ự͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢M͢C͢ ͢Q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢L͢i͢n͢h͢ ͢v͢ề͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢ ͢t͢h͢ơ͢ ͢v͢à͢ ͢đ͢a͢m͢ ͢m͢ê͢ ͢n͢g͢h͢ề͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢p͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢a͢n͢h͢.͢ ͢T͢ô͢i͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢b͢á͢n͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢g͢ặ͢p͢ ͢a͢n͢h͢ ͢Q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢L͢i͢n͢h͢… Continue reading H͢u͢ỳ͢n͢h͢ ͢L͢ậ͢p͢: “͢T͢ô͢i͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢b͢á͢n͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢h͢ợ͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢g͢ặ͢p͢ ͢a͢n͢h͢ ͢Q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢L͢i͢n͢h͢ ͢t͢ớ͢i͢ ͢b͢á͢n͢ ͢n͢ư͢ớ͢c͢ ͢r͢ử͢a͢ ͢c͢h͢é͢n͢”͢

T͟ạ͟i͟ ͟s͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟g͟ó͟i͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟6͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟?͟

M͢ộ͢t͢ ͢s͢ố͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢ỷ͢ ͢l͢ệ͢ ͢h͢ỗ͢ ͢t͢r͢ợ͢ ͢c͢h͢i͢ế͢m͢ ͢t͢ỷ͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢t͢ổ͢n͢g͢ ͢d͢â͢n͢ ͢s͢ố͢,͢ ͢d͢o͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢S͢ở͢ ͢T͢à͢i͢ ͢c͢h͢í͢n͢h͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢y͢ê͢u͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢r͢à͢ ͢s͢o͢á͢t͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢đ͢ể͢ ͢đ͢ả͢m͢ ͢b͢ả͢o͢ ͢c͢h͢i͢ ͢đ͢ú͢n͢g͢ ͢đ͢ố͢i͢ ͢t͢ư͢ợ͢n͢g͢.͢ N͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢ ͢b͢ứ͢c͢ ͢x͢ú͢c͢ ͢v͢ì͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢g͢ó͢i͢ ͢h͢ỗ͢ ͢t͢r͢ợ͢ ͢đ͢ợ͢t͢ ͢3͢ ͢l͢à͢ ͢v͢ấ͢n͢ ͢đ͢ề͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢đ͢ạ͢i͢… Continue reading T͟ạ͟i͟ ͟s͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟g͟ó͟i͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟6͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟?͟

H͢ủ͢y͢ ͢b͢ỏ͢ ͢x͢ử͢ ͢p͢h͢ạ͢t͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢c͢h͢í͢n͢h͢ ͢1͢,͢5͢ ͢t͢ỷ͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢T͢r͢ị͢n͢h͢ ͢V͢ă͢n͢ ͢Q͢u͢y͢ế͢t͢

Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟x͟ử͟ ͟p͟h͟ạ͟t͟ ͟v͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟T͟r͟ị͟n͟h͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟Ủ͟y͟ ͟b͟a͟n͟ ͟C͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟h͟ủ͟y͟ ͟b͟ỏ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟B͟ộ͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟.͟ ͟N͟g͟à͟y͟ ͟5͟/͟4͟,͟ ͟Ủ͟y͟ ͟b͟a͟n͟ ͟C͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟N͟h͟à͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟b͟a͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟h͟ủ͟y͟ ͟b͟ỏ͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟s͟ố͟ ͟3͟4͟/͟Q͟Đ͟-͟X͟P͟V͟P͟H͟C͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟8͟/͟1͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟… Continue reading H͢ủ͢y͢ ͢b͢ỏ͢ ͢x͢ử͢ ͢p͢h͢ạ͢t͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢c͢h͢í͢n͢h͢ ͢1͢,͢5͢ ͢t͢ỷ͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢T͢r͢ị͢n͢h͢ ͢V͢ă͢n͢ ͢Q͢u͢y͢ế͢t͢