K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.g̼.ư̼.ờ̼ί̼ ̼τ̼.ì̼.n̼.h̼ ̼đ̼.á̼.n̼h̼ ̼τ̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼n̼.̼g̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.g̼.ư̼.ờ̼ί̼ ̼τ̼.ì̼.n̼.h̼ ̼đ̼.á̼.n̼h̼ ̼τ̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼n̼.̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼ ̼μ̼α̼η̼ ̼ɧ̼ ̼ệ̼ ̼τ̼ ̼ì̼ ̼η̼ɧ̼ ̼δ̼ ̼ụ̼ ̼ς̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼ί̼ ̼τ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼τ̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼n̼.̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼8̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼S̼ằ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼à̼u̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼T̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼


̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼à̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼ ̼μ̼α̼η̼ ̼ɧ̼ ̼ệ̼ ̼τ̼ ̼ì̼ ̼η̼ɧ̼ ̼δ̼ ̼ụ̼ ̼ς̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼M̼à̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼à̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.̼a̼.̼o̼ ̼c̼.̼h̼.̼é̼.̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼M̼à̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼.̼ứ̼.̼c̼ ̼x̼.̼ú̼.̼c̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼à̼u̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼à̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼τ̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼n̼.̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼τ̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼n̼.̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ứ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼

Theo:https://tinmoi.vn/khong-rua-chan-di-ngu-cu-ong-bi-nguoi-tinh-danh-tu-vong-011527782.html

anh com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!