Đ.ᴀᴜ đ.ᴏ̛́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛʜ.ᴀ̉ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛ.ᴜ̉ɪ ʜ.ᴏ̛̀ɴ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀… ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛ.ᴀ̣̂ᴛ, x.ᴀ̂́ᴜ x.ɪ́

Đ.ᴀᴜ đ.ᴏ̛́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛʜ.ᴀ̉ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛ.ᴜ̉ɪ ʜ.ᴏ̛̀ɴ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀… ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛ.ᴀ̣̂ᴛ, x.ᴀ̂́ᴜ x.ɪ́

Hᴏ̛ɴ 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴄʜᴜɴɢ sᴏ̂́ɴɢ, ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢʜɪ̃ᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đ.ᴏ̣̂ᴄ ᴀ́.ᴄ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Yᴇ̂ɴ (SN 1966, ɴɢᴜ̣ ᴛʜᴏ̂ɴ Aɴ Kʜᴀɴɢ, xᴀ̃ Yᴇ̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ̂ɴɢ Lᴏ̂, Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ), ᴛɪ̀ɴʜ đᴏᴀ̣ɴ ᴍᴀ̀ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ.

Cʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Hᴀ̀ Tʜɪ̣ Hɪᴇ̂̀ɴ (SN 1966, ɴɢᴜ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ) sᴜᴏ̂́ᴛ 10 ɴᴀ̆ᴍ ᴏ̂́.ᴍ đ.ᴀᴜ, ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ, x.ᴀ̂́ᴜ xɪ́, ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ “ᴀ̆ɴ ʙᴀ́ᴍ”, Yᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ đᴜ̉ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʀᴏ̀ ᴅᴀ̆̀ɴ ʜᴀ̆́ᴛ, “ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ”. Đɪ̉ɴʜ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 4/4/2013, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴏ̂̉ xᴀ̆ɴɢ đᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ đᴏ̂́ᴛ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣.

Nᴏ̂̃ɪ đ.ᴀᴜ ᴋᴇ́ᴘ

Tᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴍᴇ̣ đᴇ̉ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ Yᴇ̂ɴ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, xᴀ̃ Tᴜ̛́ Yᴇ̂ɴ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ̂ɴɢ Lᴏ̂), ʙᴀ̀ ʟᴀ̃ᴏ ɴɢᴏᴀ̀ɪ 80 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ, ɴᴀʏ ɴᴀ̆̀ᴍ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴀᴜ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ, ᴄᴀ̉ ɴɢᴀ̀ʏ “ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴀɴ ᴄᴏ̛ᴍ”.

“Tʜᴀ̀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛ.ᴀ̣̂ᴛ, ᴄʜᴜ̛́ ᴄᴜ̛́ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴏɴ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ đ.ᴀᴜ đᴏ̛́ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴀᴏ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ”, ʙᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ.

Nʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ ᴠ.ᴜ̣ ᴀ́.ɴ, ʙᴀ̀ ʟᴀ̃ᴏ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴏ̀ᴀ: “Nᴏ́ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ. Tʜᴇᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ, ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ɴɢᴀ̂́ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ xᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ̣̂ᴛ ʟᴜ̛̉ᴀ. Đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̂̃ɪ ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜɪ̀ɴ ʀᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴜ̃ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ”.

Tɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣, ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 1989. Hᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴀ̂ᴜ ᴅᴀ̀ɪ ᴠɪ̀ ʜᴀɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1 ᴋᴍ.

Cᴀ̉ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ɴᴏ̣̂ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ đᴇ̂̀ᴜ đᴏ̂ɴɢ ᴄᴏɴ, ɴɢʜᴇ̀ᴏ ᴛᴜ́ɴɢ, ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜ̛̣ ʙᴜ̛ᴏ̛ɴ ᴄʜᴀ̉ɪ ᴋɪᴇ̂́ᴍ sᴏ̂́ɴɢ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂́ʏ ʟᴜ́ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̉ɴʜ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴀ̆̀ɴ ᴄᴏ̂̃ɪ, ʜᴏ̣ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜᴏ́ đɪ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴀ́ đᴇ̂̉ ʙᴜᴏ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʜᴏ̛̣. Cᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂̀ᴍ ᴀ̂́ᴍ ʜᴏ̛ɴ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ Hɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ sɪɴʜ ʜᴀɪ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴀ́ɪ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ sᴇ̃ ᴍɪ̉ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 2003, ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ đᴀɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴀ̆ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̣ Hɪᴇ̂̀ɴ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ʙ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ᴄᴏ̂̉. Lᴜ́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̣ᴄ ʜ.ᴀ̣ᴄʜ ɴʜᴏ̉ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʜᴀ̣ᴛ ᴍɪ́ᴛ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛᴀʏ.

Vᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴏ̛̉ ᴄʜᴏ̂̃ ᴄʜɪ̣ Hɪᴇ̂̀ɴ ʙɪ̣ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ ʙ.ᴀ̂̉ᴍ sɪɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴘʜ.ᴀ̂̃ᴜ ᴛʜ.ᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄ.ᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̉ ᴄᴀ́ɪ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ, đᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ, ᴄʜɪ̉ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ đᴇ̂̉ ᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛᴏ ʜᴏ̛ɴ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ, ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴅᴜɴɢ ᴍᴀ̣ᴏ x.ᴀ̂́ᴜ đɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ.

Tʜᴇᴏ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ, ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ “ᴄᴏ̛ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ɴʜ ᴄᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̣ᴛ”.

Bɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛ.ᴀ̣̂ᴛ, ᴅᴜ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đ.ᴀʏ ɴɢʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ̆́ɴ ʀᴀ̆ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛̣ɴɢ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ̆ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ đᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟᴀ̀ “ᴀ̆ɴ ʙᴀ́ᴍ”. Đ.ᴀᴜ ᴏ̂́ᴍ ᴄᴀ̉ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴᴀ̆ᴍ, ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ɴɢᴏ̛ɪ ᴛᴀʏ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴄᴀɴʜ ᴛᴀ́ᴄ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̂̃ᴜ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ, ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ̉ ʟᴜ́ᴀ, ʟᴀ̣ᴄ ᴠᴀ̀ sᴀ̆́ɴ. Nʜᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴏ̀ đᴇ̂̉ ᴄᴀ̀ʏ, ᴄʜɪ̣ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄʜᴏ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ, sᴀᴜ đᴏ́ đᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ʙᴏ̀.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣, ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪ̉ɴʜ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴘʜᴜ̣ xᴀ̂ʏ, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ đ.ᴀ́ɴʜ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ᴄᴀ́ ʟᴏᴀɴʜ ǫᴜᴀɴʜ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀. Yᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛ.ᴀ̣̂ᴛ, ʟᴀ̣ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ “ᴀ̆ɴ ʙᴀ́ᴍ” ᴍɪ̀ɴʜ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ᴛ sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ đᴏ́ɪ ɴɢʜᴇ̀ᴏ – đᴇɴ đᴜ̉ɪ – ᴄᴀ̣ɴ ɴɢʜɪ̃ – ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃.

Đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴᴀ̆ᴍ 2011, ʜᴀɪ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̉ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ́ɴ, đᴏ̂ɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ. Tᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̉, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀ̆ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ, ʜᴀɪ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴅᴀ̂̃ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣. Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ́ᴛ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ.

Lɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ʜᴏᴀ̀ɴ ʜᴏ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ɢᴀ́ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴀ́ᴏ ᴄᴏ̛ᴍ, ᴄʜɪ̣ Hɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ sᴇ́ᴛ đᴀ́ɴʜ. Kʜɪ đɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̣ ʙɪ̣ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ đᴀ́ɪ ᴛʜᴀ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣̆ɴɢ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴛʀɪ̣. Kᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢʜᴇ́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ɴʜᴜ̛ “xᴜ́ᴄ đᴀ̂́ᴛ đᴏ̂̉ đɪ”.

Dᴏ̣ᴀ đ.ᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ… đ.ᴏ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣?

Cᴏ́ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴇ̣ đᴇ̉, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴏ́ᴄ ʀᴏ̀ɴɢ, ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ʀᴜ̉ᴀ sᴀ̉: “Mᴀ̀ʏ ᴏ̂́ᴍ đ.ᴀᴜ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ, sᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ đᴀ̂ᴍ đᴀ̂̀ᴜ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɢɪᴇ̂́ɴɢ, ᴛ.ᴜ̛̣ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴍᴀ̀ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ đɪ”. Rᴜ̉ᴀ xᴏɴɢ, ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴜ̛́ᴛ sᴏ̛̣ɪ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ ᴄʜɪ̣, ʏ́ ʙᴀ̉ᴏ đɪ ᴍᴀ̀ ᴛʀ.ᴇᴏ ᴄ.ᴏ̂̉ ᴛ.ᴜ̛̣ ᴛ.ᴜ̛̉.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, đᴀʏ ɴɢʜɪᴇ̂́ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠᴏ̂ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʜᴇᴏ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ, đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ, ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̛́ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɴ “sᴀᴏ Tʜᴀ́ɪ Bᴀ̣ᴄʜ”, Yᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ. Aɴʜ ᴛᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ɴɢ: “Tᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴇ̂̉ xᴇᴍ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴏ̛̉ đᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴍᴜᴀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜᴀɴɢ”.

Tʀᴀ́ɪ ᴋʜᴏᴀ́ʏ ʜᴏ̛ɴ, đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ, “ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ” ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ đɪ ʟᴀ̀ᴍ. Cᴏ́ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̛̣ đɪ ᴍᴏ̀ ᴄᴜᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴏ̂́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏ̛ɪ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ, ʟɪᴇ̂̀ɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀, ʙᴏ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴠᴏ̛̣ đᴇ̂ᴍ ʜᴏ̂ᴍ ᴋʜᴜʏᴀ ᴋʜᴏᴀ̆́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴀ̂ɴ, ᴍᴜᴏ̂̃ɪ đᴏ̂́ᴛ sᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Hᴏᴀ̣̆ᴄ ɴʜᴜ̛ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ᴄʜɪ̣ ᴄᴀ̣ʏ ᴄᴜ̣ᴄ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴏ̛́ɪ xɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂̃ đᴇ̂̉ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Vɪ̃ɴʜ Yᴇ̂ɴ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ đᴀʏ ɴɢʜɪᴇ̂́ɴ ᴍ.ᴀ̣ᴛ s.ᴀ́ᴛ: “Mᴀ̀ʏ 47 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴛʜᴜᴇ̂. Hᴀʏ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̀ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ᴍ ɢᴀ́ɪ đɪ.ᴇ̂́ᴍ?”.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʀᴜᴏ̂̀ɴɢ ʀᴀ̂̃ʏ ᴠᴏ̛̣, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ᴅᴀ̆̀ɴ ʜᴀ̆́ᴛ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ. Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̆́ᴛ ᴅɪ́ᴜ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ ɴʜᴏ̛̀. Cᴏ̂ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴏ̀ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ʜᴀɪ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ. Mᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴅᴏ̂̀ɴ ɴᴇ́ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ đɪ̉ɴʜ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴜ̛ᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 4/4. Sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀, Yᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̀ ᴋʜɪ̣ᴀ, ᴄᴀ̃ɪ ɴʜᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣.

Tɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́, Yᴇ̂ɴ ᴍᴀɴɢ ᴄᴀɴ xᴀ̆ɴɢ 4 ʟɪ́ᴛ đᴏ̀ɪ đᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀. Vᴀ̣̂ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ đᴇ̂̉ đᴏ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜᴜɴɢ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴇ̂́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ.

Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ, ᴄʜɪ̣ Hɪᴇ̂̀ɴ ʙɪ̣ xᴀ̆ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ʟᴜ̛̉ᴀ, ʙᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴀ́ʏ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴏ̣ɴ đᴜᴏ̂́ᴄ sᴏ̂́ɴɢ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ xᴀ̆ɴɢ đᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴋɪ̣ᴘ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ɴᴀ̣ɴ. Nɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀ̣̂ᴘ ʟᴜ̛̉ᴀ, đᴜ̛ᴀ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ đɪ ᴄ.ᴀ̂́ᴘ ᴄ.ᴜ̛́ᴜ. Cʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴛᴏ̉ ᴠᴇ̉ ᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀʏ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ʀᴀ sᴀᴏ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅ.ᴀᴏ ᴅ.ᴏ̣ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛̣: “Tʜᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀, ᴛᴀᴏ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ”.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢ.ᴜʏ ᴋ.ɪ̣ᴄʜ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴜᴏ̂́ɪ đᴏ̛̀ɪ, ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴀ́ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴀ́ᴏ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ʀᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ɴɢʜᴇ ʟᴀ̣ɪ đᴏᴀ̣ɴ ʙᴀ̆ɴɢ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ, ᴍᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴋʜɪ đᴏ́ đᴀ̃ ᴋɪ̣ᴘ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ”.

Lᴏ̛̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̆ɴɢ: “Eᴍ ᴋʜᴏ̂̉ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴀ̆́ᴍ ᴄʜɪ̣ ᴏ̛ɪ. Aɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴍᴜᴀ xᴀ̆ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴅᴏ̣ᴀ đᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀. Eᴍ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀɴ xɪɴ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ, xᴀ̆ɴɢ đᴏ̂̉ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ, ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ʏ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴛʀᴜ́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ”.

Vᴀ̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴠɪ̀ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ǫᴜᴀ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ.

Pʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Yᴇ̂ɴ đᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴅᴜ̀ đᴀ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Yᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ, ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ: “Kʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪ̀ ʜᴇ̂́ᴛ”.

Kʜɪ đᴏ̂̉ xᴀ̆ɴɢ ᴅᴏ̣ᴀ đᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ʙ.ᴏ̉ɴɢ ɴʜᴇ̣, ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ sᴏ̛ ᴄ.ᴜ̛́ᴜ ᴏ̛̉ ᴛʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ xᴀ̃. Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀɴɢ ʙɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ̂ɴɢ Lᴏ̂ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.
https://giadinh.net.vn/phap-luat/dau-don-nguoi-vo-chet-tham-trong-tui-hon-chi-vi-benh-tat-xau-xi-20130426100437972.htm

com com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!