C͢a͢ ͢s͢ỹ͢ ͢H͢ồ͢ ͢Q͢u͢a͢n͢g͢ ͢H͢i͢ế͢u͢:͢ ͢T͢ô͢i͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ặ͢t͢ ͢r͢a͢ ͢q͢u͢y͢ ͢c͢h͢u͢ẩ͢n͢ ͢n͢à͢o͢ ͢v͢ề͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢y͢ê͢u͢

“̼S̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼”̼ ̼–̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ã̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼e̼s̼t̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼ê̼k̼í̼p̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼(̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼o̼p̼ ̼2̼2̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼a̼t̼i̼o̼n̼a̼l̼ ̼F̼a̼s̼h̼i̼o̼n̼ ̼W̼e̼e̼k̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼s̼ả̼o̼,̼ ̼c̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼n̼h̼i̼ế̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼.̼

̼Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼e̼s̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ã̼m̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ỗ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼r̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼.̼ ̼T̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ỡ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ê̼ ̼k̼í̼p̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼.̼

̼D̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼ý̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼c̼e̼p̼t̼.̼

̼B̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼ê̼ ̼k̼í̼p̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼”̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼kh̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼

Leave a comment

Your email address will not be published.